Dr. Wolfgang Hubach

Wolfgang Hubach

Kohl´s Kabinett

1994

Kinkel

Laermann Rönsch Bötsch Spranger Töpfer Bohl Mer kel Wissmann Rü he Blüm Kanther Borchert Krüger Rexrodt Leutheu er – Schnarren berger Seehofer Waigel………

Schwaetzer

© Das copyright liegt bei dem Verfasser.